Åldrandet och dess process

Sammanfattning

Normalt åldrande innebär förändringar hos individen som kan påverka tal, språk och sväljning. Ökad känslighet för inre och yttre påverkan hos den åldrande individen samt sjukdomsbild kan skapa problematik, vilken kan ge upphov till svårigheter med tal, språk och/eller sväljning, som i sin tur påverkar den upplevda livskvaliteten. Geriatriska patienter karaktäriseras av nedsatt funktionsnivå och kroniska sjukdomar, därför ställs krav på specialkompetens för vård och rehabilitering av dessa patienter.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421829/FULLTEXT01.pdf

Annonser

VD: QMI Quality Management Training Institute

Publicerat i Uncategorized
En som är stressad och har diabetes

En patients minnesanteckningar
Dessa texter är avsedda som minnesanteckningar för mitt eget bruk.
Jag anger källor när det finns sådana.

Du är vad du äter
Enligt Ayurveda Förstärk det friska Använd kroppens resurser avslappning Acceptera känslornas betydelse Lyssna, lär och ta egna beslut Alla delar samverkar till helhet
%d bloggare gillar detta: